Víte, kdy a za jakých podmínek můžete odejít do starobního důchodu?

Odchod do důchodu je stanoven výší důchodového věku, která se však liší a to v závislosti na datu narození, době pojištění a u žen počtem narozených a vychovaných dětí. Nabízí se však i možnost odchodu do předčasného důchodu.

Předčasný důchod má však jednu finanční nevýhodu – trvale se krátí finanční měsíční výplata důchodové částky. Další nevýhodou je omezená možnost přivýdělku a činnosti – lze vykonávat pouze takové práce, které nepodléhají odvodům pro sociální/zdravotní pojištění. Příjem z těchto činností musí být nižší než 2 500 Kč měsíčně a to po dobu, než dosáhnete důchodového věku. Následně je již částka vyšší – do 10 000 Kč (na dohodu o provedení práce nebo jako OSVČ – výdělek se však nezakládá do pojištění).

Evidenční list důchodového pojištění

Každý zaměstnavatel má zákonem stanovenou povinnost vést svým zaměstnancům evidenční listy důchodového pojištění a to vždy za každý kalendářní rok.

Evidenční list důchodového pojištění obsahuje informace, které jsou potřebné pro výpočet a určení výše důchodu.

Kromě jiného obsahuje evidenční list údaje o druhu výdělečné činnosti, době účasti na důchodovém pojištění, celkové době důchodového pojištění či vyměřovací základ pro stanovení výše důchodové částky.

Základní informace k evidenčnímu listu naleznete na portálu vimvic.cz.

Při žádosti o starobní důchod se evidenční list předkládá na České správě sociálního zabezpečení, v případě, že se jedná o osobu státního zaměstnance či ozbrojených sil, je potřeba tento list předložit i některému z orgánů ministerstva, pod které zaměstnanec spadá.

Evidenční list je možno předložit elektronicky nebo v papírové podobě.

Elektronické podání se zasílá formou datové zprávy, ve formátu, který zveřejňuje ČSSZ.

Papírové podání je formou předepsaného tiskopisu. Na stránkách ČSSZ je nástroj, který umožňuje přímé vyplnění údajů a následný tisk formuláře.